Hizmet Sözleşmesi

Anasayfa / Hizmet Sözleşmesi


Hizmet Sözleşmesi
1. Tanımlar


saracyapi.com.tr : Saraç Yapı


Kullanıcı: İnternet yoluyla veya mobil olarak saracyapi.com.tr hizmetlerine erişen, bilgilerini kullanan ve paylaşan, bu bilgilere dayalı olarak işlem yapan gerçek veya tüzel kişilerdir.


Site: www.saracyapi.com.tr isimli alan adından, bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve mobil platformdaki varlığı.


Satıcı: Firmamız ile üreticilerin veya pazarlama yetkisi bulunan kuruluşlar arasında yapılan bayilik anlaşması sonucu satışa sunduğu mal ve ürünler ile beraber hakkındaki açıklayıcı bilgiler ile satış yetkisini Saraç Yapı (saracyapi.com.tr) 'ya veren gerçek kişi ve/veya tüzel kişi 'ler.
2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı


Kullanım Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan ürün ve Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanım Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanım kurallarını ve Hizmet'lere ilişkin olarak saracyapi.com.tr tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


3. Kullanıcı ve Hizmet Kullanımı Şartları


Kullanıcı, Site'nin ilgili bölümünden veya Site'deki ürünlere yorum yapmak için, üye olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve saracyapi.com.tr tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Kullanıcı işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.


4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


4.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanım Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcı'lar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple saracyapi.com.tr'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.3. Kullanıcı'ların satıcılar tarafından sunulan hizmet veya ürünlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden saracyapi.com.tr'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.


4.4 Kullanıcı'lar, saracyapi.com.tr'nin yazılı onayı olmadan, Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.


4.5. saracyapi.com.tr, Kullanıcı'ların Site'de listelenmesine yer verilen ürün açıklamalarına ulaşmasını ve ürünlerin renk, model, cins, vasıf, nitelik ve/veya özellikleri ile ilgili her türlü karşılaştırılmanın yapılmasını sağlayacaktır. saracyapi.comtr, Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek Hizmet'ler de sunabilir.Satıcılar tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni Hizmet'ler saracyapi.com.tr tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur.


4.6. saracyapi.com.tr'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, saracyapi.com.tr ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla satıcılar ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. saracyapi.com.tr, Kullanıcının Kullanım Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


4.7. saracyapi.com.tr, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Kullanıcı'lar ve Site'yi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. saracyapi.com.tr, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.


4.8. saracyapi.com.tr, Kullanıcı'lar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanım Sözleşmesi'ne ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve satıcılar tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; saracyapi.com.tr, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.


4.9. saracyapi.com.tr, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.


4.10. Kullanıcı'lar; Site üzerinden erişim verilen ürünlerin satışının gerçekleşeceği Satıcı'lara ait internet sitelerinde, Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen ürün/ürünler ve/veya yayınlanan içerik/içeriklerden dolayı Saraç Yapı çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.11. saracyapi.com.tr tüketiciler için ücretsiz bir bilgi servisidir. Alışveriş öncesi sipariş edilecek ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili mağazanın web sitesinden alınmalıdır. saracyapi.com.tr de yayınlanan tüm bilgiler Satıcılar'ın katolog veye internet sitesinden alınan verilerdir.Verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı saracyapi.com.tr sorumlu tutulamaz.


4.12. Kullanıcı'lar; Site'ye üye olarak sitenin bilgilendirme amaçlı e-posta göndermesini kabul eder. Site'deki ürünlere yorum yazan Kullanıcı'ların e-posta adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanım hakkı saracyapi.com.tr de saklı olmaktadır.


5. Gizlilik Politikası


saracyapi.com.tr, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. saracyapi.com.tr, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanım Sözleşmesi'nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.


6. Diğer Hükümler


6.1. Fikri Mülkiyet Hakları


a) Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle "saracyapi.com.tr'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmalar" olarak anılacaktır) saracyapi.com.tr e aittir. Kullanıcı'lar, Hizmet'leri, saracyapi.com.tr bilgilerini ve Satıcı'ların Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmet'lere erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve saracyapi.com.tr'nin uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı saracyapi.com.tr'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcı'lar, saracyapi.com.tr'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.


b) saracyapi.com.tr'nin, Hizmet'leri, bilgileri, Satıcı'ların Telif Haklarına Tabi Çalışmalar'ı, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve tüm hakları saklıdır.


c) saracyapi.com.tr markası tescilli marka olup her türlü kullanımı ilgili yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.


d) saracyapi.com.tr'de yer alan bütün marka ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. saracyapi.com.tr, site içeriğini oluştururken diğer taraflara ait fikri mülkiyet haklarını gözetir ve bu tür içerikleri kullanmaz, yayınlamaz. Değişik teknik tedbirlere rağmen saracyapi.com.tr'de yayınlanan bir içerikle ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ihlali olduğu düşünülen durumlarda info@saracyapi.com.tr adresine bilgi verilmelidir. saracyapi.com.tr derhal gerekli incelemeyi ve uygun düzenlemeyi yapmayı taahhüt eder.


6.2. Sözleşme Değişiklikleri


saracyapi.com.tr, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanım Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


6.3. Mücbir Sebepler


Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.


6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki


İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır.

6.5. Sözleşmenin Feshi


İşbu Kullanım Sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir.saracyapi.com.tr, Kullanıcı'ların işbu Kullanım Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, saracyapi.com.tr nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır,


a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,


b) Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi,


c) Kullanıcı'nın diğer Kullanıcı ve/veya Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.


Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0276) 223 62 64

SARAÇ YAPI © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.
Top